Thema circus | Juf Anke (2023)

Kringactiviteiten

Taalactiviteiten

In de piste - woordenschat
Wat zie je in de piste? Geef een omschrijving van iemand die in het circus optreedt en laat de kinderen raden wie jij bedoelt. Varieer door de kinderen vragen te laten stellen die jij met 'ja' of 'nee' beantwoordt.

De messenwerper - letterkennis
Bied de kinderen de letter 'm' aan. Laat deze letter zien en spreek hem samen uit. Geef elk kind een mes (van kunststof of papier). Noem een woord dat al dat niet met de m-klank begint. De kinderen luisteren goed. Als ze de m-klank vooraan in het woord horen, 'werpen' ze hun mes. Ze leggen het voor zich neer. Horen ze de m-klank niet, dan houden ze het mes vast.
Suggesties: mes, piste, messenwerper, hond, dompteur, meester, mensen, meer, orkest, publiek, mantel
Laat de kinderen hierna zelf woorden bedenken die met de 'm' beginnen. Schrijf de woorden op de messen en geef deze een plek in het lokaal.

Thema circus | Juf Anke (1)

De jongleur - rijmen
De jongleur houdt de ballen in de lucht. Ondertussen rijmt hij erop los. Knip enkele ballen uit papier en schrijf hier woorden op waar de kinderen op gaan rijmen. Zorg daarnaast voor een flink aantal kleine ballen (tennisballen, pingpongballen). Neem de eerste bal en noem het woord. De kinderen rijmen op dit woord en leggen voor elk woord dat rijmt een bal in de piste (de kring). Hoeveel ballen worden er verzameld? Ga verder met het volgende woord en rijm opnieuw.
Suggesties voor woorden om op te rijmen: tent, bal, paard, kegel, ring

De circusdirecteur - auditief geheugen
De circusdirecteur komt regelmatig de piste in om te vertellen welke acts het publiek gaat zien. Speel dat jij de directeur bent en stap met een hoge hoed op de piste (kring) in. Noem twee acts (voer een kleine show op) en vraag de kinderen wat het publiek gaat zien. Kunnen zij de acts in de juiste volgorde herhalen? Noem opnieuw enkele acts en laat de kinderen deze herhalen. Breid de activiteit uit door drie of meer acts te noemen. Kunnen de kinderen deze in de juiste volgorde onthouden?
Suggesties:
jongleur - paarden
chinese dans - koorddanseres
paarden - clown - honden
acrobaat - chinese dans - jongleur
clown - paarden - acrobaat - koorddanseres

Rekenacticiteiten

De koorddanseres - meten
De koorddanseres danst over een lang koord. Leg een koord in de kring en vraag de kinderen hoe lang het is. Laat de kinderen bedenken hoe ze het koord kunnen meten. Meet het koord op verschillende manieren, met natuurlijke of bestaande maateenheden.
Ga in het lokaal op zoek naar iets wat even lang is als het koord. Houd het koord hier langs. Is er ook iets wat langers is dan het koord en iets wat korter is?

De clown - tellen
Speel dat jij de clown bent en stap de piste (kring) in. Start met tellen, maar ... dat gaat natuurlijk niet helemaal goed! Haal getallen door elkaar, sla getallen over enzovoorts. De kinderen zullen hierop reageren. Vraag ze jou te helpen.
- Tel een stuk en laat de kinderen verder tellen.
- Tel en sla een getal over. Vraag welk getal je overgeslagen hebt.
- Tel terug en raak de kluts kwijt.

Plusproject 'Naar het circus'

‘Aandacht! Aandacht! Circus Katinka presenteert nu speciaal...
... een plusproject voor beginnende lezers en rekenaars in een kleutergroep en groep 3. Wat kunnen zij allemaal?’

(Video) CIRCUS | Zin in Zappelin | NPO Zappelin

Tijdens de lessen uit het plusproject 'Naar het circus' helpen de kinderen circusartiesten met hun acts. Deze acts bestaan uit reken- en taalactiviteiten, zoals jongleren met letters, een paardendressuur met getallen en koorddansen met zinnen. Het project is door Els en mij gemaakt voor Kleuteruniversiteit.

--> Bekijk het 'Plusproject Naar het circus'

Thema circus | Juf Anke (2)

Liedjes en versjes

Versje

Clowntje pierlala
Ik ben clowntje pierlala
met een rare snuit
als ik ga zitten steken m'n benen recht vooruit
mijn armen gaan opzij
mijn hoofd gaat heen een weer
hebben jullie het goed gezien?
Dan doen we het nog een keer!
2e Keer: dan doen we het nu niet meer.
Maak gekke gebaren bij dit versje!

Liedjes

Clowntje heeft een rooie neus
Clowntje heeft een rooie neus, rooie neus, rooie neus
clowntje heeft een rooie neus, ha, ha, ha, ha, ha!
En als hij dan gaat dansen, hopsafaldera,
dan doen we 't allemaal na, ja ja,
dan doen we 't allemaal na.
Variaties op neus: slobberbroek, malle muts, toetertje
Uit: Liedjes met een hoepeltje erom

Blikjesdrum
Tik, tik! Als je drummen gaat
tik, tik, sla dan in de maat
tik, tik doe eens net als ik
rikkte tikke tik op je groenteblik.
Uit: Kleuterwijs

Papa Gaai ging fietsen
Jeroen Schipper schreef het lied 'Papa Gaai ging fietsen'. Het is een zomers lied dat ook bij het thema 'circus' past. De papegaaien rijden namelijk op een eenwieler!

(Video) Het Zandkasteel 🏖️235 Circus

Ideeën voor de hoeken

Bouwen

Grote blokken
Maak de binnenkant van de circustent in de bouwhoek. Leg een grote cirkel neer met een ster in het midden, dit is de piste. De kinderen maken een rand om de piste en bouwen hier de tribune voor het publiek omheen. Ze zorgen voor een ingang van de circustent een een plek waar de artiesten de piste kunnen verlaten. Als het bouwwerk klaar is, kan het publiek komen. Zet poppetjes op de tribune en in een lange rij voor de ingang.

Kleine blokken
Leg een cirkel van Engels karton op de bouwtafel. Teken een ster in het midden van de cirkel. Dit is de piste. De kinderen bouwen met kleine blokken een rand om de piste en tribunes. Op de tribunes worden poppetjes gezet. De voorstelling kan beginnen! Dieren lopen de piste in en doen hier kunstjes. Zorg voor kleine ballen en ringen waar de dieren kunstjes mee kunnen doen.

Thema circus | Juf Anke (3)

Thema circus | Juf Anke (4)

Thema circus | Juf Anke (5)
De kinderen spelen volop met de Carnaval Festival poppetjes van EmTé.

Spel

In het circus
Maak ruimte in een hoek van het lokaal. Hier kunnen de circusartiesten hun kunstjes oefenen. Leg een gymmat neer. Zorg voor hoepels, ballen om mee te jongleren, linten, kegels en kleding voor de circusartiesten. De artiesten oefenen hun act of trainen de dieren. Als de kunstjes goed geoefend zijn, kan het publiek komen kijken.

Beeldende activiteiten

Wilde dieren
De leeuwen zijn klaar voor hun act! Geef de kinderen een rond vouwblaadje. Dit is de kop van de leeuw. Ze plakken de kop op een vel papier en tekenen hier het lijf met wasco onder. Het lijf wordt ingekleurd. Hierna scheuren de kinderen de manen uit geel en / of bruin sitspapier. De manen worden rondom de kop geplakt.

Thema circus | Juf Anke (6) Thema circus | Juf Anke (7) Thema circus | Juf Anke (8)

(Video) Papa, Pak Je De Maan Voor Mij

Clowns met waterverf
Teken een clown met zwarte wasco. Verf de clown en achtergrond met waterverf.

Thema circus | Juf Anke (9)

Clown vouwen (1) - schuine vouw en vliegers
Vouw voor de broek 2 kleine vouwblaadjes tot een vlieger. Vouw de smalle punt van de vlieger een stukje om.
Vouw voor de bovenkleding een iets groter vouwblaadje in de schuine vouw. Vouw voor de armen een stukje om, zie foto.
Knip een hoofd. Gebruik voor de voetjes halve, ronde plakfiguurtjes.
Versier de clown.

Thema circus | Juf Anke (10)

Clown vouwen (2) - 16 vierkantjes en vliegers
Hoed: 16 vierkantjes vouwen. 1 Rij eraf knippen. Dan aan beide kanten 2 vierkantjes eraf knippen en bij de bovenste rij de hoeken omvouwen.
Hoofd: 16 vierkantjes. Alle hoeken omvouwen.
Strik: 2 vliegers vouwen.

Thema circus | Juf Anke (11)

Clowntjes opvullen - scheuren
Zoek een leuke kleurplaat / tekening van een clown of maak er zelf één. De kinderen vullen de clown op met gescheurde (of geknipte) stukjes papier.

Thema circus | Juf Anke (12)

(Video) Niet meer zwaaien | De Luizenmoeder

Downloads

Kralenplanken

Hier vind je een aantal circuskralenplanken met onder andere clowns en acrobaten, een olifant, een leeuw en een circustent.

Thema circus | Juf Anke (13)

--> kralenplank circus 1
--> kralenplank circus 2
--> kralenplank circus 3
--> kralenplank circus 4
--> kralenplank circus 5
--> kralenplank circus 6
--> kralenplank circus 7
--> kralenplank circus 8
--> kralenplank circus 9
--> kralenplank circus 10

Rekenspellenpakket 'Clowns'

Clown Trubbel werkt in het circus. Elke dag gooit hij kleurige ballen omhoog.

Met het spellenpakket clowns van Kleuteruniversiteit oefenen de kinderen spelenderwijs het tellen, de kleuren en de getalsymbolen t/m 20. Het pakket bevat telkaartjes, dobbelspellen, een gezelschapsspel en twintig (kring)suggesties met teldopjes.

--> Bekijk het 'Rekenspellenpakket Clowns'

Thema circus | Juf Anke (14)

Prentenboeken

Videos

1. Romantik-Pur mit Klaas & Anke Engelke bei "Ein Tisch für Zwei" | Late Night Berlin | ProSieben
(Late Night Berlin)
2. Ontbijtkoek moet in de obesi-tas | De Luizenmoeder II
(AVROTROS)
3. Zing mee met Juf Roos • Alle Liedjes (Seizoen 1 t/m 4) • 1 Uur Special
(Juf Roos)
4. In het circus - Kinderliedjes met tekst
(Leukste Kinderliedjes)
5. Lars Eidinger, Klaas & ihr Candle light Dinner | Ein Tisch für Zwei | Late Night Berlin | ProSieben
(Late Night Berlin)
6. Slaap Lekker Circus – Slaapverhaaltjes voor kinderen
(GamesKidsApps)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated: 30/10/2023

Views: 5881

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.